ÅRSMÖTE 2020

Nu är det dags att sammanfatta föreningen BK Slagskeppet Muaythais senaste verksamhetsår och planera för nästa. Välkommen!

Tid: Torsdag den 2/7 kl 20:00
Plats: Slagskeppets klubblokal, Lidingövägen 75

Dagordning

1) Fastställande av röstlängd för mötet
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet
3) Val av protokolljusterare och två rösträknare
4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5) Fastställande av föredragningslista
6) Verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2019
7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9) Fastställande av medlemsavgifter
10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2020
11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (instruktion bilagd denna kallelse)
12) Val av…
a) ledamöter för en tid av ett år,
b) suppleanter i styrelsen
c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
13) Övriga frågor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *